Regulamin sklepu

Regulamin

 

Sklep internetowy elevel.pl (zwany dalej: ”Sklepem internetowym”) prowadzony jest przez Spółkę Eurowest sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Okrężna 4A, 33-104 Tarnów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000551205, NIP: 8733254769 Regon: 361137653 (dalej jako: „Sprzedawca”).

 

§1

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego elevel.pl, warunki sprzedaży oraz świadczenia usług w ramach Sklepu internetowego.
 2. Regulamin oraz Polityka Prywatności udostępnione są nieodpłatnie na stronie internetowej elevel.pl sposób umożliwiający zapoznanie się z ich treścią. Dokumenty te można otrzymać również w siedzibie Sprzedawcy.
 3. Do korzystania ze Sklepu internetowego elevel.pl, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarka internetowa typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari.
 4. Oferta Sklepu internetowego obowiązuje tylko na terenie Polski. Sprzedawca nie realizuje wysyłek zagranicznych do indywidualnych odbiorców na warunkach zawartych w ofercie sklepu internetowego, z tym jednak zastrzeżeniem, że jest możliwa wysyłka do odbiorcy na terenie Europy, po uprzednim indywidualnym ustaleniu warunków dostawy.
 5. Umowy zawierane przez Klientów ze Sprzedawcą w ramach działalności Sklepu internetowego są zawierane w języku polskim.
 6. Na potrzeby interpretacji niniejszego Regulaminu wprowadza się następujące znaczenie poniższych pojęć:
  1. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
  2. Formularz kontaktowy – elektroniczny formularz umożliwiający kontakt ze Sprzedawcą,
  3. Formularz rejestracyjny – udostępniony przez Sklep internetowy interaktywny formularz umożlwiający na wprowadzenie danych niezbędnych do rejestracji konta Klienta,
  4. Formularz zamówienia – elektroniczny formularz w zakładce „Szybki zakup”,
  5. Formularz zapytaj o produkt – elektroniczny formularz umożliwiający kierowanie do Sprzedawcy zapytań dotyczących poszczególnych Produktów,
  6. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, Przedsiębiorca, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca zamówienie na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego,
  7. Konsument - osoba fizyczna, nabywająca produkty w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością zawodową lub gospodarczą.
  8. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenie Konta Klienta,
  9. Koszyk zakupów - aplikacja Sklepu internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty ich ilość i rodzaj a także umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności,
  10. Newsletter – informacje handlowe o aktualnych promocjach, wyprzedażach oraz aktywnych kuponach rabatowych oferowanych przez Sprzedawcę, kierowane do osób, które wyraziły zgodę na przesyłanie informacji handlowych oraz zgodę marketingową,
  11. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia – złożone w formie ustnej lub pisemnej oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty,
  12. Produkt – towar prezentowany na stronie Sklepu internetowego, będący rzeczą ruchomą, przeznaczoną do sprzedaży,
  13. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,
  14. Regulamin – niniejszy dokument,
  15. Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Klienta Sklepu internetowego, polegająca na wypełnieniu Formularza rejestracyjnego, celem założenia Konta Klienta,
  16. Sklep internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy, dostępny pod adresem elevel.pl,
  17. Sprzedawca- Eurowest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, ul. Okrężna 4A, 33-104 Tarnów;
  18. Umowa sprzedaży – zawarta w wyniku Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego,
  19. Usługi elektroniczne – usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  20. Ustawa o prawach konsumenta - ustawy z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późniejszymi zmianami) o prawach konsumenta,
  21. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami),
  22. Użytkownik – osoba korzystająca z usług elektronicznych świadczonych przez Sklep internetowy.
  23. Złożenie zamówienia - złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży zamówionego produktu.

 

§2

Rejestracja

 

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego nie wymaga Rejestracji.
 2. W celu Rejestracji w Sklepie internetowym (założenia Konta Klienta) należy:
  1. wypełnić Formularz rejestracyjny, podając wymagane tam dane oraz ustalając hasło umożliwiające zalogowanie do Konta Klienta.
  2. dokonać aktywacji Konta klienta poprzez wejście na link wysłany na podany przez Klienta adres e-mail.
 3. Ze Sklepu internetowego mogą korzystać osoby, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Podczas rejestracji Klient może opcjonalnie zaznaczyć zgodę na zapisanie się do Newslettera oraz zgodę marketingową.
 5. Każde kolejne logowanie na Konto Klienta odbywa się przy użyciu danych podanych w Formularzu rejestracyjnym. Dane podane przy Rejestracji mogą zostać zmienione przez Klienta po zalogowaniu się na Konto Klienta (zakładka: „Twoje konto”).

 

§3

Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 

 1. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego może być realizowane za pomocą:
  1. Koszyka zakupów w Sklepie internetowym,
  2. telefonicznie w 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu dostępnym w zakładce „Kontakt” na stronie internetowej sklepu.
 2. Zamówienia składane za pomocą Koszyka zakupów składać można całodobowo we wszystkie dni tygodnia.
 3. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Koszyka zakupów w przypadku posiadania aktywnego Konta Klienta na stronie Sklepu Internetowego, należy:
  1. zalogować się do Sklepu internetowego przy wykorzystaniu danych podanych w Formularzu rejestracyjnym;
  2. wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
  3. określić liczbę zamawianych sztuk Produktu;
  4. kontynuować zakupy zgodnie z lit. b-c lub w celu ich zakończenia kliknąć przycisk „Przejdź do koszyka”;
  5. wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu),
  6. wybrać sposób zapłaty;
  7. kliknąć przycisk „Potwierdź zakup”. Kliknięcie przycisku „Potwierdź zakup” powoduje złożenie przez Klienta wiążącego zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 4. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem zakładki „Szybki zakup” - zamówienie bez zakładania Konta Klienta, należy:
  1. wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
  2. określić liczbę zamawianych sztuk Produktu;
  3. kontynuować zakupy zgodnie z lit. a-b lub w celu ich zakończenia kliknąć przycisk „Przejdź do koszyka”;
  4. wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu),
  5. wybrać sposób zapłaty;
  6. kliknąć przycisk „Potwierdź zakup”. Kliknięcie przycisku „Potwierdź zakup” powoduje złożenie przez Klienta wiążącego zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 5. Po złożeniu zamówienia do Klienta zostaje wysłana wiadomość e-mail potwierdzająca Złożenie zamówienia z informacjami o złożonym zamówieniu i jego numerze.
 6. Zamówienia składane za pośrednictwem telefonu powinny zawierać:
  1. imię i nazwisko zamawiającego,
  2. adres zamawiającego,
  3. numer kontaktowy,
  4. nazwę i ilość zamawianych towarów,
  5. adres dostawy,
  6. określenie sposobu dostawy;
  7. określenie sposobu płatności.
 7. Wskazanie kompletnych i prawidłowych danych , o których mowa w ust. 7 powyżej stanowi warunek realizacji zamówienia. W przypadku zamówień złożonych telefonicznie potwierdzenie zamówienia następuje w formie ustnej.
 8. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego mogą być zgłaszane Sprzedawcy w na adres elevelpl@gmail.com wraz z opisem stwierdzonej nieprawidłowości.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

§4

Usługi elektroniczne

 

 1. Sprzedawca umożliwia Użytkownikom korzystanie z następujących bezpłatnych Usług elektronicznych: Konta Klienta, Formularza zamówienia, Newslettera, Formularza kontaktowego oraz Formularza zapytaj o produkt.
 2. W celu rozpoczęcia korzystania z usługi prowadzenia Konta Klienta konieczna jest uprzednia Rejestracja w Sklepie internetowym na zasadach określonych w §2 Regulaminu.
 3. Z chwilą aktywacji Konta, o której mowa w 2 ust. 2 lit. b Regulaminu, zostaje zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem na czas nieoznaczony umowa o prowadzenie Konta Klienta w Sklepie internetowym.
 4. W celu usunięcia konta Klienta należy wysłać wiadomość e-mail z prośbą o usunięcie konta na adres elevelpl@gmail.com wraz z podaniem imienia, nazwiska oraz adresu e-mail podanego w formularzu rejestracyjnym. Wiadomości zatytułować należy „Usunięcie konta Klienta”. Usunięcie Konta Klienta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o prowadzenie Konta Klienta.
 5. Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Formularz zamówienia umożliwiający Składanie zamówień bez konieczności zakładania Konta Klienta. Usługa udostępnienia Formularza zamówienia świadczona jest przez czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania Formularza zamówienia do Sprzedawcy.
 6. Każdy Użytkownik ma możliwość zapisu do Newstellera w celu otrzymywania od Sprzedawcy na podany przez niego adres poczty mailowej informacji handlowych. Usługa Newstelera jest świadczona przez czas nieoznaczony. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z subskrypcji Newslettera przesyłając wiadomość e-mail na adres: elevelpl@gmail.com.
 7. Usługa formularza kontaktowego jest świadczona przez czas oznaczony i ulega rozwiązaniu w chwili przesłania formularza do Sprzedawcy.
 8. Usługa Formularza zapytaj o produkt jest świadczona przez czas oznaczony i ulega rozwiązaniu w chwili przesłania formularza do Sprzedawcy.
 9. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Sprzedawca po bezskutecznym upływie uprzednio wyznaczonego przez Sprzedawcę terminu do zaprzestania naruszeń, Sprzedawca może rozwiązać umowę o świadczenia Usług elektronicznych w trybie natychmiastowym.

 

§5

Informacje o produktach

 

 1. Wszystkie Produkty oferowane do nabycia w Sklepie internetowym posiadają właściwości wskazane w opisie produktu, są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, o ile nie zostały oznaczone jako niepełnowartościowe oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Ceny towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich. Podana cena towaru nie obejmuje kosztów dostawy. Koszty dostawy każdorazowo podane są w opisie Produktu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wycofania poszczególnych Produktów ze sprzedaży oraz do dokonywania zmian w cenach Produktów a także do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Promocje realizowane w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu chyba, że Regulamin danej promocji stanowi inaczej.

 

§6

Realizacja zamówień

 

 1. Klient może Składać zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu internetowego zgodnie z warunkami określonymi w treści § 3 niniejszego Regulaminu.
 2. Sprzedawca uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego Produktu objętej jednym zamówieniem.
 3. W przypadku braku zamówionego Produktu w magazynie Sprzedawca lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.
 4. Przedmiot zamówienia jest dostarczany przesyłką kurierską za pośrednictwem:
  1. firmy kurierskiej. Przesyłki doręczane są w Dni robocze od poniedziałku do piątku. Istnieje możliwość doręczeń w sobotę, za dodatkową opłatą. Kurier oferuje przesyłki zwykłe oraz pobraniowe. W momencie nadania przesyłki, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z nr przesyłki oraz link do sprawdzania jej statusu. Przed doręczeniem przesyłki, także wysyłany jest do klienta e-mail z informacją o planowanym doręczeniu. Dodatkowo istnieje możliwość kontaktu kuriera z Klientem telefonicznie.
  2. paczkomatów operatora logistycznego firmy InPost (dalej: „InPost”) Przesyłki doręczane są w Dni robocze od poniedziałku do piątku. Za pośrednictwem tej metody można zamówić jedynie przesyłki zwykłe (przedpłacone). W momencie nadania przesyłki, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z nr przesyłki oraz link do sprawdzania jej statusu. Po doręczeniem przesyłki do wybranej przez Klienta skrytki, Klient dostaje powiadomienie w formie wiadomości e-mail oraz SMS z informacją o możliwości odbioru przesyłki, adresem wybranego paczkomatu, kodem niezbędnym do odebrania przesyłki oraz kodem QR.
 5. Koszty dostawy Produktów są wskazane na etapie wyboru sposobu dostawy zamówionych Produktów.
 6. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.
 7. Możliwe są następujące formy płatności za zamówienie:
  1. przy odbiorze przesyłki (za pobraniem przy wysyłce kurierskiej). Oplata za zamówione produkty jest pobierana przez kuriera w momencie dostarczenia paczki.
  2. przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym na numer rachunku podany w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia. W przypadku nieopłacenia zamówienia w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.
  3. za pośrednictwem szybkiego systemu płatności PayU. W ramach płatności Klient może wybrać szybki przelew elektroniczny, płatność kartą lub tradycyjny przelew bankowy. W tym wypadku dane do wypłaty uzupełniane są automatycznie na stronie banku wybranego przez Klienta. Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze.

 

§7

Odstąpienie od Umowy

 

 1. Zgodnie z regulacją art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art.34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail elevelpl@gmail.com.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży może zostać sporządzone zgodnie z poniższym wzorem:

 

„Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: (należy wymienić jakich Produktów dotyczy oświadczenie o odstąpieniu),

Data zawarcia umowy: (należy wpisać datę zawarcia umowy),

Imię i nazwisko konsumenta: (należy wpisać imię i nazwisko Klienta sklepu, który dokonuje odstąpienia od umowy),

Adres konsumenta: (należy wpisać adres Klienta, który dokonuje odstąpienia od umowy),

Podpis konsumenta: (tylko w wypadku jeśli formularz jest przesyłany w wersji papierowej),

Data: (należy wpisać datę sporządzenia oświadczenia o odstąpieniu).”

 

 1. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży;
  2. Umowy sprzedaży, której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. Umowy sprzedaży, której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 2. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży wynosi 14 dni i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. Do zachowania wskazanego powyżej terminu wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w sposób określony w ust. 3 przed jego upływem.
 3. Konsument jest obowiązany zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sama odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 4. Produkt należy odesłać przesyłką rejestrowaną, na adres:

EUROWEST Sp. z o.o.
ul. Okrężna 4A,
33-104 Tarnów

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.
 2. Po otrzymaniu Produktu Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu, zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności Klientowi do chwili otrzymania zwrotu Produktu lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaoponował, że sama odbierze Produkt od Klienta.
 4. Bezpośrednie koszty odesłania towaru Sprzedawcy ponosi Konsument.
 5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości kupionego Produktu, jeżeli korzystał z niego w sposób wykraczający poza zakres konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. Kwota zwrotu zostanie odpowiednio pomniejszona o kwotę wynikającą ze spadku wartości Produktu.

 

§8

Reklamacje

 

 1. Sprzedawca zapewnia dostawę towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych.
 2. W przypadku wad Produktu Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego. Jeśli Produkt ma wadę Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawca. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  2. żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązana wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umowa wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca. W przypadku braku dostępności reklamowanego produktu istnieje możliwość wymiany na inny model, produkt lub zwrot pieniędzy na wskazane przez Kupującego konto bankowe.
 1. W stosunku do Klientów będących przedsiębiorcami, odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady określonej w określonych powołanych wyżej przepisach Kodeksu cywilnego zostaje wyłączona.
 2. Klient może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zakupionego Produktu pod adresem elevelpl@gmail.com, w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy w skazany w ust. 6 niniejszego paragrafu lub przy wykorzystaniu dostępnego na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Formularze reklamacji i zwrotów” formularza reklamacji. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:
  1. Imię i nazwisko Klienta, ewentualnie nazwa firmy, dane adresowe, e-mail, numer telefonu,
  2. Numer zamówienia,
  3. Numer dokumentu sprzedaży,
  4. Nazwa Produktu,
  5. Data zakupu,
  6. Krótki opis powodu reklamacji,
  7. Okoliczności uzasadniające reklamację, w tym data zauważenia niezgodności/ uszkodzenia.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Klient może zostać wezwany do uzupełnienia reklamacji w terminie 7 dni we wskazanym w wezwaniu zakresie.
 4. Produkt należy odesłać przesyłką rejestrowaną, na adres Sprzedawcy:

EUROWEST Sp. z o.o.
ul. Okrężna 4A, 33-104 Tarnów

 1. Przesyłka powinna zostać zabezpieczona w taki sposób, aby zwracany przedmiot nie uległ uszkodzeniu.
 2. Koszty dostarczenia wadliwego towaru ponosi Sprzedawca.
 3. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia doręczenia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Produktu zgłoszonej przez Klienta i prześle odpowiedź na reklamację na adres e-mail Klienta.
 4. Powyższe regulacje odnoszą się również do Reklamacji w przedmiocie świadczonych przez Sklep internetowy Usług elektronicznych, z tym zastrzeżeniem, że termin rozpatrzenia reklamacji dotyczących Usług elektronicznych wynosi 30 dni.

 

§9

Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów i użytkowników Sklepu internetowego jest Eurowest sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Okrężna 4A, 33-104 Tarnów, KRS: 0000551205, NIP: 8733254769, REGON: 361137653, adres e-mail: elevelpl@gmail.com.
 2. Szanujemy prywatność naszych Klientów, dlatego administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
 3. Dane osobowe są przez administratora przetwarzane:
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO to jest na cele niezbędne do wykonania umowy, w tym rejestracji w sklepie internetowym, świadczenia usług drogą elektroniczną i dokonywania zakupów oraz realizacji zamówień dokonywanych w sklepie internetowym,
  2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, to jest na podstawie zgody osoby której dane dotyczą- wyłącznie w celu wymienionym w treści udzielonej zgody,
  3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO to jest realizacji obowiązków nałożonych przez przepisy prawa dla celów podatkowych i rachunkowych,
  4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO- gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w szczególności w celach: ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, marketingu produktów i usług własnych administratora, obsługi procesu reklamacji, badania satysfakcji Klientów i określania jakości obsługi.
 4. Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, dane adresowe, adres e-mail, numer telefonu, których podanie jest wymagane dla celów zawarcia umowy i procesu realizacji zamówień złożonych w sklepie internetowym. W przypadku podania przez Klienta również danych osobowych w postaci adresu do wysyłki, danych firmy, będą one przetwarzane w celu wysyłki zamówienia.
 5. Podanie danych osobowych w każdym wypadku jest dobrowolne. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na cele związane z wykonaniem umowy, ich podanie przez Klienta jest warunkiem wykonania umowy, zaś konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości wykonania W przypadku przetwarzania danych osobowych na cele Newslettera, wyrażenie przez Klienta zgody jest warunkiem otrzymywania informacji o aktualnych promocjach, wyprzedażach oraz aktywnych kuponach rabatowych, zaś brak wyrażenia zgody uniemożliwi Klientowi otrzymywanie wskazanych wyżej informacji.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
  1. dostępu do treści jej danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  2. żądania ich poprawiania lub sprostowania ,
  3. żądania ich usunięcia,
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. do przenoszenia danych,
  6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  7. do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  8. w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informacja o cofnięciu udzielonej zgody może zostać wysłana na adres e-mail: elevelpl@gmail.com,
  9. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO- prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane przez administratora następującym kategoriom podmiotów przetwarzających: firmom księgowym, firmom kurierskim, kancelariom prawnym, dostawcom usług hostingowych, firmom informatycznym, bankom, firmom windykacyjnym.
 8. Dane osobowe są przechowywane przez administratora przez następujące okresy:
  1. w przypadku przetwarzania na cele związane z wykonaniem umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz po zakończeniu trwania umowy na czas niezbędny do dochodzenia roszczeń, a także niezbędny do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych,
  2. w przypadku przetwarzania na cele marketingu produktów i usług własnych administratora, dane osobowe będą przechowywane również do zakończenia obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej,
  3. w przypadku przetwarzania na podstawie udzielonej zgody, dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w celu objętym zgodą.
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte zostały w Polityce prywatności dostępnej na stronie Sklepu internetowego.

 

§10

Informacja o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów

 

 1. Sprzedawca informuje, że Klient będący Konsumentem dysponuje możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:
  1. Zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego,
  2. Zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu,
  3. Uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem udzielanej przez powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów,
  4. Skorzystania z możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1. Informacje dotyczące polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich udostępnione są również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/instytucje_konsumenckie.php.

 


§11

Postanowienia końcowe

 

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. z 2014r. poz. 827 z późniejszymi zmianami).
 3. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117 z późniejszymi zmianami).
 4. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, za które uznaje się w szczególności:
  1. zmiany przepisów prawa,
  2. zmiana danych teleadresowych Sprzedawcy,
  3. zmiana profilu działalności Sprzedawcy,
  4. wprowadzenia nowych usług przez Sprzedawcę,
  5. wprowadzenie przez Sprzedawcę udogodnień związanych z zawarciem lub rozwiązaniem Umowy sprzedaży,
  6. zmiana formy prawnej Sprzedawcy,
  7. zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego.
 6. Sprzedawca zobowiązany jest powiadomić o wszelkich zmianach Regulaminu Klientów posiadających Konto Klienta, za pośrednictwem wiadomości mailowej, na podany przez nich podczas Rejestracji adres e-mail.
 7. Powiadomienie o którym mowa w pkt. 6 powyżej zawierać będzie zestawienie zmian wraz z terminem ich obowiązywania, przy czym w stosunku do Klientów termin ten nie będzie krótszy niż 14 dni od daty powiadomienia. W przypadku, gdy Klient posiadający Konto Klienta nie wyrazi zgody na wprowadzoną przez Sklep internetowy zmianę Regulaminu, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu. Powdowienie o braku zgody na zmianę Regulaminu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy prowadzenia Konta Klienta przez Sprzedawcę.
 8. Powiadomienia o którym mowa w pkt. 7 powyżej należy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy: elevelpl@gmail.com lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy:

EUROWEST Sp. z o.o.
ul. Okrężna 4A, 33-104 Tarnów